web en construcció
Som una Galeria d'Art amb el seu propi taller d'estampació tradicional en el Centre històric de Palma (Mallorca). Tots els nostres projectes prenen forma a partir de la qualitat i l'excel·lència, i sempre generant un interessant diàleg entre l'obra única i l'obra gràfica original, com un mitjà expressiu en si mateix. L'ànima de la Casa 6A és el nostre Taller, ubicat enfront de la Galeria, que custòdia premses i estris de segles passats, juntament amb més de 650 pedres litogràfiques a disposició de l'art contemporani. Sol·liciteu, de forma temporal, la informació sobre els artistes amb els quals treballem, sobre els catàlegs digitals d'obra per autors, sobre les nostres exposicions, sobre l'exposició actual o sobre el que considereu, enviant-nos un correu electrònic o un whatsapp, i ens posarem a la vostra disposició. Podeu fer un seguiment de la nostra feina a través de les xarxes socials Instagram i Facebook, que trobareu al dia. Perdoneu les molèsties
web en construcción
Somos una Galería de Arte con su propio taller de estampación tradicional en el Centro histórico de Palma (Mallorca). Todos nuestros proyectos toman forma a partir de la calidad y la excelencia, y siempre generando un interesante diálogo entre la obra única y la obra gráfica original, como un medio expresivo en sí mismo. El alma de la Casa 6A es nuestro Taller, ubicado frente a la Galería, que custodia prensas y enseres de siglos pasados, junto con más de 650 piedras litográficas a disposición del arte contemporáneo. Solicite, de forma temporal, la información sobre los artistas con los que trabajamos, sobre los catálogos digitales de obra por autores, sobre nuestras exposiciones, sobre la exposición actual o sobre lo que considere, enviándonos un correo electrónico o un whatsapp, y nos pondremos a su disposición. Puede hacer un seguimiento de nuestro trabajo a través de las redes sociales Instagram y Facebook, que encontrará al día. Perdone las molestias.
building a new website
We are an Art Gallery with its own traditional stamping workshop in the Historic Center of Palma (Mallorca). All our projects take shape on the basis of quality and excellence, and always generate an interesting dialogue between the unique work and the original graphic work, as an expressive means in itself. The soul of 6A's House is our Workshop, located in front of the Gallery, which held presses from past centuries, along with over 650 lithographic stones at the disposal of contemporary art. Please, temporarily request information about the artists we work with, digital works catalogues by authors, our exhibitions, the current exhibition or what you consider, sending us an email or whatsapp, and we will be available to you. You can follow our work through Instagram and Facebook social media, which you will find up to date. Sorry for the inconvenience
carrer de la puresa, 8 i 3A (Palma. Mallorca. Spain) T. +34 971 713 981 M/W. +34 613 023 322 contacte@6agaleriaart.com